‫استخر‬

آنچه که تمرينات ورزشي روزانه را لذتبخش تر کرده و سودمندي آنها را به سطحي بالاتر ارتقا ميدهد، وجود امکان استفاده از ورزشهاي آبي است. "رويال اکسيژن " با داشتن استخري مدرن و زيبا لحظاتي وصف ناشدني و آرامش بخش را به شما هديه ميدهد 
همچنين مجموعه اکسيژن رويال اين نويد را مي دهد که با داشتن مربيان شنا مجرب شما را در آموزش هر چه بهتر و شايسته تر در خصوص آموزش شنا و همچنين تمرينات تخصصي آب درماني به صورت نيمه خصوصي و خصوصي ياري دهد .