‫مربيان ورزشي‬

تيم سلامت اکسيژن رويال متشکل از مربيان و متخصصين حرفه اي در حوزه ي امور ورزشي مي باشد . هر فرد در ابتداي حضور در مجموعه مورد آزمايش و تست هاي مختلف ورزشي و پزشکي قرار مي گيرد . اکسيژن رويال همواره براي اعضا خود يک مربي به صورت نيمه خصوصي در نظر مي گيرد . اما چنانچه فردي تمايل داشته باشد تمرينات ورزشي را تحت نظر مربي خصوصي انجام دهد ، اين امر نيز براي وي امکان پذير است .
تمامي گزارشات پيشرفت و نتايج تست هاي ورزشي اعضا به صورت مکتوب در انتهاي هر ماه به آن ها ارائه مي گردد .