‫ورزشهاي گروهي‬

تصور کنيد يک کلاس ورزشي پر از دوچرخه هاي اسپينينگ که ورزشکاران بر روي آنها به شدت در حال پدال زدن هستند. رقص نور و موزيک، کاملاً فضاي سالن را پر کرده و مربي روي دوچرخه، با هيجان کامل در حال راهنمايي ورزشکاران مي باشد . ورزشکاران آنقدر پدال مي زنند تا خيس عرق شوند. ورزش اسپينينگ يک راه خوب براي مصرف کالري و تقويت ماهيچه ها است. کلاس هاي اين ورزش در باشگاه اکسيژن در شرايط نور و موزيک مناسب براي ايجاد يک محيط پر انرژي، برگزار مي گردد. مربي اسپينينگ، در تمامي مراحل آن از جمله گرم کردن، دوي سرعت، صعود کردن و در انتها خنک کردن، ورزشکاران را راهنمايي مي کند .