‫ماساژ‬

بسياري از متخصصان و پزشکان ، ماساژ تراپي را يکي از اصلي ترين راهکار ها جهت ريکاوري بدن پس از تمرينات پر فشار ورزشي مي دانند . اکسيژن پرو با در نظر داشتن نياز مخاطبان خود که تعداد کثيري از ورزشکاران حرفه اي را تشکيل مي دهند ، بخش ماساژ را نيز راه اندازي نموده تا پس از ورزش و در هنگام آسايش نيز شما را همراهي نمايد.