‫مجموعه هاي اکسيژن‬

هدف اکسيژن ارائه خدمات ورزشي در بالاترين سطح آن است.

از اين رو اکسيژن به منظور ارائه بهترين خدمات با تعريف زير مجموعه هايي براي اکسيژن مشخص ميکند که اين خدمات ورزشي را متناسب کدام دسته از مخاطبان خود تعريف نموده است.

اعضاي اکسيژن ميتوانند با توجه به نوع ثبت نام هاي خود از امکانات شعبات ديگر نيز استفاده نمايند. به عنوان مثال اعضاي اکسيژن رويال ميتوانند از خدمات کليه شعبات اکسيژن با ارائه کارت عضويت خود استفاده نمايند.