‫نظارت و برنامه ريزي براي سلامتي‬

متخصصان سلامت , پزشکي و ورزشي از ابتداي ورود اعضا به اکسيژن رويال در کنار آنها هستند.
اين تيم در قالب سه گروه مشاوره سلامتي پزشکي , متخصص کايروپرکتور و مربيان ورزشي شما را در رسيدن به آنچه مي خواهيد ياري خواهند کرد.