‫رضا جاويد‬

رضا زنده دل جاويد

آقاي رضا زنده دل جاويد
مدير عامل
متولد 1360