‫مونا کاوسي‬

مونا كاوسى

 كارشناس ارشد تغذيه و رژيم درمانى از دانشگاه علوم پزشكى تهران

 • سابقه سه سال اجرا و همكارى در طرحهاى تحقيقاتى كلينيك اعصاب بيمارستان مركز طبى كودكان (قطب علمى مطالعات بيماريهاى كودكان كشور)

 • تاليف راهنماى رژيم درمانى بالينى در بيماريهاى متابوليك مادرزادى به سفارش وزارت بهداشت  

 • تاليف كتاب جدول تركيبات محصولات غذايى ايرانى به تفكيك شركت توليد كننده، تحت نظر دانشگاه علوم پزشكى تهران

 • سابقه رژيم درمانى بالينى در كلينك هاى متعدد شهر تهران و خانه هاى بهداشت حومه شهر تهران.

 • سابقه كار آناليز مواد غذايى در آزمايشگاه شيمى مواد غذايى